herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2007-2013 / GIS - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Projekt

 • polega na rozbudowie na terenie Powiatu Mikołowskiego Systemu Informacji Przestrzennej - GIS (Geographic Information System)
 • Gmina Mikołów jest Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac
 • beneficjentami projektu są Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • czas realizacji przedsięwzięcia planuje się na lata 2008 -2013.

Projekt obejmuje:

 • założenie zintegrowanej bazy informacji o terenie na podstawie istniejącej numerycznej mapy powiatu oraz rozproszonych informacji zawartych w różnych aplikacjach i kartotekach prowadzonych ręcznie w poszczególnych Gminach,
 • umożliwienie wymiany danych pomiędzy Strostwem a Gminami na bazie szyfrowanych łącz internetowych zapewniając codzienną aktualizację (późniejszy etap - światłowody),
 • przygotowanie modułu informacji o terenie umieszczonego na stronach internetowych poszczególnych Gmin.

Na stronie www.mapa.mikolowski.pl można zapoznać się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Informacje katastralne są prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych.

 

Projekt na podstawie złożonego w grudniu 2009 r. wniosku aplikacyjnego został poddany ocenie formalnej oraz merytorycznej, które zakończyły się pozytywnym wynikiem. Zarząd Województwa Śląskiego dnia 15 czerwca 2010 r. Uchwałą nr 1345/383/III/2010 podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania. 20 grudnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

 

Finansowanie

 • całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 5 582 735,70zł
 • 85% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.
 • 15% to wkład własny wszystkich beneficjentów.

 

Rezultaty projektu:

 • stworzenie jednej spójnej platformy GIS, która będzie integrować działania związane z zarządzaniem przestrzenią w ramach każdej gminy (ortofotomapa, działki, budynki, uzbrojenie, drogi, zieleń, plan adresowy, plan zagospodarowania terenu, dzierżawy gruntów...)
 • udostępnienie połączenie internetowego w celu wymiany danych pomiędzy Gminami i Starostwem Powiatowym,
 • poprawa współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminami,
 • ułatwienie pracy w urzędach dzięki szeroko dostępnej i aktualnej informacji o terenie,
 • wymiana informacji pomiędzy systemami podatkowymi a systemem GIS w celu bieżącej aktualizacji i korekty danych o nieruchomościach,
 • stworzenie dodatkowych baz tj.:  inwestycje, usługi, zabytki, sport, edukacja
 • udostępnienie internetowego systemu informacji o przestrzeni na stronach internetowych Gmin,
 • szkolenia pracowników urzędów.

 

W dniu 23 maja 2014 roku zakończono rzeczową realizację projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
LogoLogoLogo

Konferencja podsumowująca realizację projektu

PRZESTRZEŃ W KTÓREJ ŻYJESZ – DOSTĘPNA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

System informacji o terenie (GIS)

www.gis.mikolow.eu

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU

Podpisano umowę na budowę systemu i dostawę sprzętu

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana umowa z wykonawcą - firmą GISPartner z Wrocławia na wykonanie systemu informacji o terenie oraz dostawę sprzętu teleinformatycznego.

2012-01-03

Podpisano umowę na wektoryzację

W dniu 19 października 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą - firmą Tukaj Mapping Central Europe z Krakowa na wykonanie zadania pn. "wektoryzacja i obiektowanie sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu mikołowskiego".

2011-10-20

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu

  W dniu 20 grudnia 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)".

2010-12-27

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.