herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2007-2013 / SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego

„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”

SilesiaNet - zakończenie realizacji projektu

24 czerwca 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)". Liderem tego przedsięwzięcia jest Powiat Mikołowski a partnerami pięć Gmin naszego powiatu. W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczyły zarówno władze powiatowe i gminne, jak i przedstawiciele jednostek publicznych, które mają możliwość skorzystania z realizacji tego zadania.

Wartość projektu to 6 427 990,98 zł, w tym dofinansowanie: 5 463 792,33 zł, zaś wkład własny to: 964 198,65 zł. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2009 a zakończenie to 30 czerwca tego roku, kiedy całe zadanie zostanie rozliczone. Dzięki jego realizacji udało się wybudować ok.21 kilometrów sieci szkieletowej, ok.20 kilometrów sieci dostępowej, pięć węzłów głównych oraz 41 urządzeń dostępowych. 59 jednostek z terenu powiatu mikołowskiego otrzymało dostęp do sieci szerokopasmowej . System wybudowany został w taki sposób, aby zapewnić jego rozbudowę. To jednak zależy od kilku elementów m.in. sposobu zarządzania projektem, zapotrzebowania na usługi publiczne on-line, wizji rozwoju powiatu i gmin go tworzących oraz możliwości finansowych i prawnych rozwoju projektu.

Budowa sieci wymagała uzyskania bardzo wielu uzgodnień i zezwoleń, między innymi z firmami energetycznymi, gazowymi czy tez PKP, bowiem w niektórych przypadkach sieć przebiega pod torami. Omówiono również przykłady praktyczne wykorzystania sieci światłowodowej w innych gminach i powiatach np. jakie korzyści może przynieść rozwój takich usług jak: hurtowy zakup Internetu, monitoring wizyjny, telefonie IP itp. Ostatnie wystąpienie przygotowała Ewa Jasionek zastępca dyrektora ds. Informatyzacji Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Miasta Zabrze, która pokazała, w jak dużym stopniu postąpiła informatyzacja Zabrza dzięki rozwojowi sieci światłowodowej. Obecnie Internet w Zabrzu dociera praktycznie do każdej dzielnicy, przynosząc korzyści instytucjom i mieszkańcom.Konferencję zakończył sekretarz powiatu Marek Popek, podkreślając, że w kolejnych etapach zespół zajmujący się projektem będzie się kontaktował z każdą zainteresowaną jednostką publiczną, celem inwentaryzacji potrzeb, które mogłyby być zaspokojone dzięki podłączeniu się do sieci szerokopasmowej. 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt:

 • Beneficjentami projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
 • Powiat Mikołowski jest Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym
  za całość prowadzonych prac.
 • Projekt łączy swoim zasięgiem Urzędy Gmin Powiatu Mikołowskiego i Starostwo Powiatowe oraz jednostki wskazane przez samorządy gminne i samorząd powiatowy.
 • Projekt polega na rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2008-2013.

 

Finansowanie:

 • Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę ok. 6 427 990,98 zł
 • 85% kosztów zostanie sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WSL 2007-2013
 • 15% to wkład własny beneficjentów.

 

Rezultaty projektu:

 • zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla instytucji publicznych,
 • stworzenie warunków dla rozwoju nowych gałęzi działalności gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach,
 • poprawa infrastruktury teleinformatycznej służącej celom edukacji szkolnej
  i pozaszkolnej,
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
 • wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
 • stworzenie podstaw infrastrukturalnych pod rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
 • możliwość wdrażania nowych zintegrowanych systemów informatycznych,
 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji,
 • poprawa jakości życia - strefy bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu w centrach miast i innych wydzielonych obszarach (np. dworce, parki, itp.)
 • zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu,
 • rozwój współpracy regionalnej poprzez szybszy obieg informacji,
 • wzrost zainteresowania wśród inwestorów ze względu na sprawniejszy dostęp do informacji.

 

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 11 stycznia 2011 Uchwałą nr 28/10/IV/2011 podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania. 10 sierpnia 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

 

Harmonogram prac

 • W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca prac inwestycyjnych w trybie "zaprojektuj i wybuduj";
 • ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu aktywnego, która obejmuje swoim zakresem dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej wykorzystującej infrastrukturę światłowodową Zamawiającego wraz z odpowiednią ich konfiguracją oraz przekazaniem personelowi technicznemu Zamawiającego wiedzy i dokumentacji niezbędnej dla dalszej jej eksploatacji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

LogoLogoLogo

Podpisano umowę z Inżynierem Projektu

Podpisanie Umów Partnerskich


Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.