herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Ochotnicze Hufce Pracy

Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kariery w Mikołowie w ramach projektu

Ochotnicze Hufce Pracy zaliczają się do państwowych jednostek wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych do 25 roku życia. OHP podlegają pod nadzór ministra właściwego do spraw pracy i jako instytucje rynku pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, także w zakresie jej kształcenia i wychowania. W Województwie Śląskim zadania OHP realizuje Wojewódzki Komendant OHP przy pomocy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach, która w okresie od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. wdraża ogólnopolski projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet I Działanie 1.3.

Docelowo na terenie całego kraju zostanie utworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), co przyczyni się do poszerzenia dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Jednostki - MCK, PPP i OSZ powstają na mocy porozumień dotyczących współpracy oraz przystąpienia do realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" podpisywanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępnią lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy. 

Także w Mikołowie na mocy zawartego w dniu 10.05.2012 r. „Porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży" pomiędzy Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach a Gminą Mikołów zostało utworzone Młodzieżowe Centrum Kariery z siedzibą w Domku Parkowym w Mikołowie, Plac Harcerski 1.

Porozumienie ma na celu podjęcie współpracy w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania bezrobociu młodzieży oraz przygotowania jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy poprzez utworzenie Młodzieżowego Centrum Kariery do wspólnej realizacji projektów oraz przedsięwzięć inicjowanych w celu aktywizacji zawodowej młodzieży i wspierania rozwoju usług poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i pośrednictwa pracy dla młodzieży.

 

2012-11-13

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.