herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II

„Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II”

 

Termin realizacji: listopad 2012 – lipiec 2014

Całkowity koszt projektu: 1 971 664,39 zł*

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Finansowanie:

1 971 664,39 zł, w tym:

·        Europejski Fundusz Społeczny: 1 675 914,73 zł

·        Dotacja celowa z budżetu krajowego: 138 016,51 zł

·        Wkład własny Gminy: 157 733,15 zł

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie XI.2012 do VII.2014.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach Agencji:

         matematyczno-informatycznej,

         przyrodniczo-geograficznej,

         języków obcych,

         dziennikarskiej,

         „Ty też potrafisz”,

         ekspresji kulturalnej,

oraz zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów/wizyt studyjnych.

W trakcie realizacji projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe, dzięki czemu wsparciem edukacyjnym zostanie objęta większa liczba uczniów niż wcześniej zakładano. W ramach zwiększenia wartości projektów o 20% planuje się utworzenie dodatkowych grup w ramach Agencji, zorganizowanie warsztatów i wyjazdów studyjnych dla nowo zrekrutowanych uczestników oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół poprzez zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Program będzie realizowany w następujących Szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 3,

- Szkoła Podstawowa nr 4,

- Szkoła Podstawowa nr 5,

- Szkoła Podstawowa nr 6,

- Szkoła Podstawowa nr 7,

- Szkoła Podstawowa nr 8,

- Szkoła Podstawowa nr 11,

- Szkoła Podstawowa nr 12.

 

* Po podpisaniu aneksu z dnia 25.10.2013r.:

Wartość całkowita: 1 971 664,39 zł

Finansowanie:

 • Europejski Fundusz Społeczny: 1 675 914,73 zł
 • Dotacja celowa z budżetu krajowego: 138 016,51 zł
 • Wkład własny: 157 733,15 zł

 

Po podpisaniu aneksu z dnia 31.12.2013r.:

Wartość całkowita: 1 870 020,54 zł

Finansowanie:

 • Europejski Fundusz Społeczny: 1 589 517,46 zł
 • Dotacja celowa z budżetu krajowego: 130 901,44 zł
 • Wkład własny: 149 601,64 zł

 

Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.