herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Fundusze norweskie i fundusze EOG na lata 2009-2014 / J-ednolita S-trategia T-erytorialna

Konferencja podsumowująca projekt pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna (…)”.

 

W dniu 21.04.2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna (…)”. W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Gmin
i Powiatu, przedstawiciele urzędów oraz jednostek organizacyjnych.

Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych założeń powstałych dokumentów strategiczno-operacyjnych oraz korzyści ich utworzenia i sposobów monitorowania rezultatów.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty:

1. Podstrategia - Promowanie Zrównoważonego Transportu i Usuwanie Niedoborów
Przepustowości w Działaniu Najważniejszych Infrastruktur Sieciowych na lata 2016-2025

2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego
wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

3.Podstrategia Ds. Lokalnego Rynku Pracy, Wspieranie Zatrudnienia I Mobilności
Pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025

4. Podstrategia: Wzmacnianie Potencjału Instytucjonalnego i Skuteczności Administracji
Publicznej na lata 2016-2025 Obszaru Funkcjonalnego Powiatu
Mikołowskiego

5.Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)

6. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

7.Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

8.Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym

9. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032

10. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

11. Pełnobranżowa dokumentacji projektowa i studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski\" w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego.

Projekt \"J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST\" był dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami projektu były: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Powiat Mikołowski był Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac.

Projekt wyróżniał się wspólną pracą Partnerów oraz wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz gospodarczych, a także przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym liderów lokalnych na rzecz sformułowania założonych dokumentów.

 

 

 

 


2017-04-24

Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025″

 

Od 29 sierpnia do 11 września trwać będą konsultacje elektroniczne opracowanego w ramach projektu dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. „Podstrategia: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025″

Podstrategia powstała w ramach projektu pn.: "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny". Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu).

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i opinii do projektu podstrategii poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

http://jst.mikolowski.pl/index.php/projekt/produkty/

2016-08-29

Konsultacje społeczne „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej..

2016-05-25

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnego spaceru po gminach powiatu mikołowskiego

2016-03-16

Konsultacje społeczne podstartegii "transportowej"

2016-02-16

Konsultacje społeczne podstartegii przygotowanych w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

 

 

2016-02-01

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.