herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Subregion Centralny / Kalendarium Subregion Centralny 2007-2013

Program Rozwoju Subregionu Centralnego Kalendarium:

27.04.2007 r.– podpisanie porozumienia gmin Subregionu Centralnego

Wybrano reprezentację, którą stanowią przedstawicielstwa miast: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mikołów, Pszczyna, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zawiercie oraz powiatów: tarnogórskiego i bieruńsko-lędzińskiego.

30.05.2007 r.- I spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego w Mikołowie. Podzielono zadania w celu opracowania Programu Rozwoju Subregionu :

- lista projektów oraz plan finansowy – Urząd Miasta Sosnowiec

- szczegółowy program zarządzania oraz monitorowanie – Urząd Miasta Ruda Śląska

- diagnoza Subregionu oraz Strategia Subregionu (Program) – Urząd Miasta Jaworzno, Urząd Miasta Bytom

- koordynacja prac, kontakty z Instytucją Zarządzającą, spotkania i konsultacje społeczne – Urząd Miasta Mikołów

11.07.2007 r. - II spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego – zatwierdzenie fiszek projektowych w ramach PRSC

8.02.2008 r.- III spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego

- przedstawiono projekt umowy o współpracy w ramach realizacji PRSC wraz z uwagami

- przedstawiono zmiany jakie nastąpiły w tytułach projektów oraz informacje o podziale projektów

25 .02.2008 r - II spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Subregionu Centralnego ( Zgromadzenie Ogólne)

- podpisanie Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

29.02. 2008 r.- ostateczny termin przekazania PRSC wraz ze wszystkimi fiszkami projektowymi oraz wstępnymi studiami wykonalności do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

20.04.2008 r. - Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 20 kwietnia 2008 r. zatwierdził warunkowe dofinansowanie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. Została zatwierdzona lista projektów przewidzianych do realizacji w poszczególnych Programach wraz z określeniem kwoty środków niezagospodarowanych wynikającej z odrzucenia projektów, których wstępna ocena merytoryczno- techniczna zakończyła się wynikiem negatywnym

20.05.2008 r. - Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu poszczególnych Programów Rozwoju Subregionów ( Uchwała nr 970/164/111/2008); projekty, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę otrzymały warunkową deklarację dofinansowania

26.05.2008 r.- IV spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego

- głosowano nad przyjęciem projektu Aneksu nr 1 do Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczącego zatwierdzenia poprawek do w/w Programu, przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego 20 maja 2008 r.

2.07.2008 r. – III Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- głosowano nad przyjęciem Aneksu nr 2 do Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 z dnia 25 lutego 2008 r. dot. zmian do tej umowy z dnia 2 lipca 2008 r.

20.02.2009 r. - V spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Celem było zatwierdzenie Aneksu Nr 3 do Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

31.03.2010 r. - VI Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego w Mikołowie

Celem spotkania była aktualizacja Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

5.05.2010 r. – VII Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego

- podpisano Aneks nr 4 do Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

22.02.2011 r. - IV Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- tematem obrad  była aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej realizowanych projektów oraz rozdysponowanie zaistniałych oszczędności w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Podpisano Aneks nr 5 do Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

28.09.2011 r. - VIII spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- celem spotkania było zaktualizowanie Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz rozdysponowanie oszczędności powstałych podczas realizacji projektów z listy podstawowej.

- podpisano Aneks nr 6 do Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

24.02.2012 r. - IX Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- ustalono, iż odbędą się wstępne konsultacje nad obszarami interwencji oraz projektami na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020 w 5 podregionach Subregionu Centralnego
( bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski)

- po dokonaniu wstępnych konsultacji w podregionach całość zagadnień związana z obszarami interwencji oraz projektami na przyszłą perspektywę finasową 2014-2020 zostanie omówiona i uzgodniona w Subregionie (Reprezentacja, Zgromadzenie Ogólne)

28.02 - 15.03.2012 r. - konsultacje w podregionach Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

29.02.2012 r. - X Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego

- podjęto decyzję o wpisaniu przez każdego z przedstawicieli Reprezentacji następujących typów projektów, które dla całego Regionu oraz również dla Subregionu Centralnego mają kluczowe i strategiczne znaczenie:
1. Zintegrowany system transportu zbiorowego w regionie śląskim
2. Budowa systemu odprowadzania wód nawalnych w celu dostosowania do zmian kliamtu

3. Rewitalizacja centrów miast
4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem terenów poprzemysłowych w regionie

07.03.2012 r. - Spotkanie przedstawicieli Podregionu Tyskiego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- dyskusja nad priorytetowymi obszarami wsparcia dla Regionu oraz dla Subregionu Centralnego

19.03.2012 r. - XI Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z Marszałkiem Województwa Śląskiego

- przyjęcie obszarów tematycznych mających kluczowe i strategiczne znaczenie dla Regionu oraz Subregionu Centralnego:
1. Zintegrowany system transportu zbiorowego w regionie śląskim ( obszar 7)
2. Budowa systemu odprowadzania wód nawalnych w celu dostosowania do zmian klimatu (obszar 5)
3. Rewitalizacja obszarów gmin w szerokim znaczeniu włącznie z rewitalizacją terenów poprzemysłowych w regionie (obszar
6)
4. Infrastruktura drogowa (obszar 7
5. Ochrona środowiska naturalnego (obszar
6)

- uzgodniono, iż przeprowadzone zostaną konsultacje w podregionach w sprawie obszarów wsparcia finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

- podpisano „Stanowisko Subregionu Centralnego w sprawie przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020” wypracowane w trakcie przeprowadzonych konsultacji w podregionach i ustalone w trakcie spotkania

11.04.2012 r. - Spotkanie przedstawicieli Podregionu Tyskiego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- przedstawienie postulatów w zakresie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłej perspektywie finansowej oraz propozycji w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.

09.08.2012 r. - V Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- przedstawienie stanu zaawansowania realizacji Programu rozwoju Subregionu Centralnego RPO WSL 2007-2013- Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

- przedstawienie informacji nt. projektu predefiniowanego – przedstawiciele Biura Związku Miast Polskich

27.08.2012 r. - XII spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego

- podsumowanie obecnej perspektywy 2007-2013 oraz informacje dotyczące prac nad RPO WSL
na lata 2014-2020- zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego podziału Subregionu Centralnego

18.09.2012 r. – VI Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- konsultacje dotyczące IV wariantów funkcjonowania Subregionu Centralnego w perspektywie programowania 2014-2020

·         I wariant- zachowanie dotychczasowej formuły prac i podział środków w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

·         II wariant - zachowanie dotychczasowej formuły prac i podział środków w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z uwzględnieniem podziału środków dla każdego z podregionów

·         III wariant- zachowanie dotychczasowej formuły prac i podział środków w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z wyłączeniem Subregionu Wschodniego (Podregion Sosnowiecki) z Subregionu Centralnego

·         IV - podział Subregionu na 5 podregionów uwzględniający całkowite rozdzielenie prowadzonych prac i środków

26.11.2012 r. – XIII spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego

- omówienie kwestii związanych z ostatecznym kształtem Subregionu Centralnego

26.11.2012 r. – VII Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- przedstawienie przez Panią Małgorzatę Staś Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Pana Jarosława Wesołowskiego Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego kwestii związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w kontekście ewentualnego podziału Subregionu Centralnego

17.12.2012 r. – VIII  Zgromadzenie Ogólne Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
i XIV Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- podpisanie listy w sprawie kształtu Subregionu Centralnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

- wyrażenie zgody na wyznaczenie nowego składu Reprezentacji  Subregionu Centralnego

-           Ustalenie sposobu  wyboru nowej Reprezentacji  Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w  przyszłej perspektywie  finansowej 2014-2020.

           wybór 3 jednostek samorządu terytorialnego z każdego podregionu w ramach nomenklatury NUTS 3

20.12.2012r. – spotkanie Reprezentacji Podregionu Tyskiego

- dokonano wyboru trzech przedstawicieli jednostek samorządu, reprezentujących Podregion Tyski do prac w Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020:

- Miasto Tychy, Powiat Pszczyński, Miasto Mikołów

03.01.2013 r. – I  Spotkanie  Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w okresie programowania 2014-2020

- omówienie kwestii przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego listy inwestycji o znaczeniu regionalnym w ramach kontraktu terytorialnego oraz projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

08.01.2013r.- spotkanie Reprezentacji Podregionu Tyskiego

- omówiono zasady pozyskiwania środków unijnych w trybie pozakonkursowym

- przedstawiono inwestycje priorytetowe dla Podregionu Tyskiego  

- dokonano wyboru pięciu projektów, które zostaną zgłoszone do ujęcia w ramach Kontraktu Terytorialnego w nowej perspektywie 2014-2020

10.01.2013 r. – II Spotkanie  Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w okresie programowania 2014-2020

- zidentyfikowanie listy projektów, które zostaną zgłoszone do dofinansowania w ramach kontraktu terytorialnego

-  podjęcie decyzji  w sprawie powierzenia KZK GOP prac nad realizacją projektów ZIT

15.01.2013r. – Spotkanie Reprezentacji Podregionu Tyskiego

- dokonano wyboru 3 obszarów tematycznych dla planowanych projektów w Podregionie Tyskim

23.01.2013 r.  – III Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w okresie programowania 2014-2020

- przedstawiciele podregionów zgłosili propozycje projektów, które mają zostać objęte instrumentem ZIT

31.01.2013r. – Spotkanie Reprezentacji Podregionu Tyskiego

- przedstawiono zestawienie propozycji projektów w ramach PRS sporządzone na podstawie propozycji przesłanych przez gminy i powiaty do urzędu Miasta Tychy w dniach 30-31.01.2013r.

04.02.2013r. – IV Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- ustalono. iż zostanie zawarte nowe porozumienie dla Subregionu Centralnego w perspektywie finansowej 2014-2020

- potwierdzono wybór nowej Reprezentacji Subregionu ( po 3 przedstawicieli z każdego podregionu )

·         Podregion Katowicki ( Miasto Katowice, Miasto Chorzów, Miasto Ruda Śląska)

·         Podregion Bytomski ( Miasto Bytom, Gmina Ciasna, Powiat Tarnogórski )

·         Podregion Gliwicki ( Miasto Gliwice, Miasto Zabrze, Powiat Gliwicki)

·         Podregion Sosnowiecki (Miasto Sosnowiec, Miasto Jaworzno, Miasto Zawiercie )

·         Podregion Tyski ( Miasto Tychy, Miasto Mikołów, Powiat Pszczyński )

- wyłoniono Grupę Roboczą :

·         Miasto Bytom

·         Miasto Chorzów

·         Miasto Gliwice

·         Miasto Mikołów

·         Miasto Sosnowiec

- w trakcie tajnego głosowania wyłoniono  Lidera Subregionu Centralnego na nową perspektywę 2014-2020 – Miasto Gliwice

- potwierdzono, że Liderem prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi ( tzw. ZIT –krajowy), zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie Prezydent Miasta Katowice

-uzgodniono algorytm podziału środków dla przyszłego Programu Rozwoju Subregionu Centralnego uwzględniający przyjęcie jako jedynego kryterium liczby mieszkańców

- na spotkanie przybyli także Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś

07.02.2013r. – Spotkanie Reprezentacji Podregionu Tyskiego

- dokonano wyboru projektu  kluczowego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

 

 

2010-04-01

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.