herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Polityka Spójności na lata 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014 - 2020

Perspektywa finansowa 2014 – 2020

 

Po pomyślnych negocjacjach na szczycie Rady Europejskiej w lutym br. Polska
ma otrzymać 72,9 mld euro na realizację celów polityki spójności w latach 2014-2020. Dwie dodatkowe korzyści wynikające z negocjacji to kwalifikowalność podatku VAT (utrzymano możliwość jego refundacji) oraz nadal wysoki poziom dofinansowania unijnego - 85%
dla polskich regionów (80% w przypadku Mazowsza).

Obecnie trwają prace nad dokumentami, na bazie których wdrażane będą Fundusze Europejskie w Polsce.

 

Główne z nich to:

 • Umowa Partnerstwa – swoisty kontrakt między Polską, a Komisją Europejską definiujący sposób realizacji celów rozwojowych naszego kraju – oczywiście przy udziale funduszy unijnych.
 • Programy Operacyjne – dokumenty wskazujące szczegółowy sposób wdrażania funduszy europejskich, definiujące konkretne priorytety i działania służące realizacji celów Polityki Spójności 2014 – 2020, a także zawierające wskaźniki służące
  do mierzenia postępów w realizacji celów.
 • Kontrakt Terytorialny - umowa pomiędzy rządem, a samorządami poszczególnych województw. Kontrakt ma być podzielony na dwie części – ogólną, jednakową dla wszystkich województw, przedstawiającą zasady jakimi posługują się podmioty zaangażowane w realizację dokumentu oraz część szczegółową, przedstawiającą strategiczne priorytety rozwojowe każdego województwa.

 

Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne podlegać będą negocjacjom z Komisją Europejską w okresie październik-grudzień 2013 roku.

 

Perspektywa 2014-2020 z pewnością będzie odmienna od bieżącej. Kryzys finansowo-ekonomiczny, a także słabsze od spodziewanych efekty Strategii Lizbońskiej sprawiły,
że oczekiwania pod kątem osiągania założonych rezultatów będą dużo większe niż
w poprzednich okresach. Spory nacisk położony będzie na wartość dodaną inwestycji oraz ich przyczynianie się do realizacji celów rozwojowych strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020.

 

Różnice te zaznaczają się również w projekcie głównego dokumentu wskazującego sposób realizacji celów rozwojowych w naszym regionie – Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Przede wszystkim nowy program będzie zasilany środkami z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego (poprzedni realizowany był ze środków EFRR). Większy ma być udział ścieżki pozakonkursowej, a zintegrowane podejście do rozwoju ma prowadzić do maksymalizacji efektu synergii wsparcia oraz płynnej kontynuacji procesu inwestycyjnego z lat 2007 – 2013, co z kolei przełoży się na długofalowy i zrównoważony rozwój regionu.

 

Wśród zaproponowanych przez Komisję Europejską nowych instrumentów wspierających rozwój terytorialny, podkreślić należy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). ZIT mają służyć do wdrażania strategii terytorialnych w sposób kompleksowy,
co przekłada się na zwiększenie zaangażowania miast wraz z ich obszarami funkcjonalnymi w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE oraz na promowanie realizacji projektów zintegrowanych odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby subregionów,
w tym ich miast i obszarów funkcjonalnych oraz terenów wiejskich. Formuła ta będzie realizowana w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych,
na co planuje się przeznaczyć 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tzw. rezerwa programowa. Podstawę realizacji ZIT stanowić będą Programy działań,
które wymagać będą akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i właściwej Instytucji Zarządzającej. Obecnie trwają prace nad opracowaniem programu w naszym województwie.     

 

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.