herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Centrum Integracji Społecznej / SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w CIS

„SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”

Termin realizacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2015

Całkowity koszt projektu: 930 942,00 zł

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VII.   Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2.   Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Finansowanie:

995 295,60 zł, w tym:

·        Europejski Fundusz Społeczny: 791 300,70 zł

·        Dotacja celowa z budżetu krajowego: 111 713,04 zł

·        Wkład własny Gminy: 27 928,26 zł

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans na prawidłowe funkcjonowanie zawodowe
i społeczne 30 osób niezatrudnionych z Gminy Mikołów mających problem z powrotem na rynek pracy w okresie od 16.09.2013-30.06.2015.

Projekt umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz motywacji do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, a także zwiększenie umiejętności psychospołecznych. Ponadto utworzenie Punktu Konsultacyjnego przy Centrum Integracji Społecznej przyczyni się do poprawy dostępności do wsparcia zawodowego, psychologicznego i prawnego osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki realizacji projektu zawiąże się większa współpraca między instytucjami oraz lokalnymi pracodawcami.

Projekt obejmować będzie:

·        reintegrację zawodową, w tym zajęcia z instruktorami zawodu, pracę w terenie, miesięczną praktykę zawodową, wizyty studyjne,

·        kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe m. in. obsługi kasy fiskalnej, prawa jazdy kat. „B”, obsługi wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowej, opiekunek, spawacza,

·        reintegrację społeczną, w tym warsztaty psychologiczne, warsztaty edukacyjne, alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

·        utworzenie Punktu Konsultacyjnego przy Centrum Integracji Społecznej, jako wsparcie dla działalności CIS.

W ramach Punktu Konsultacyjnego przy Centrum Integracji Społecznej realizowane będą następujące programy:

·        program prawno-psychologiczny,

·        program edukacyjno-szkoleniowy,

·        „porady przez telefon”,

·        program aktywizacji zawodowej,

·        konferencja dla pozyskania pracodawców na skalę Powiatu.

 

Projekt będzie realizowany w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów (http://www.cis.mikolow.eu/)

 

2013-10-18
LogoLogo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.