herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Uniwersytet Młodych Odkrywców

„Uniwersytet Młodych Odkrywców”

Termin realizacji: czerwiec 2014 – czerwiec 2015

Całkowity koszt projektu: 1 456 389,83 zł

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX.     Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.   Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Finansowanie:

1 456 389,83 zł, w tym:

·        Europejski Fundusz Społeczny: 1 237 931,36 zł

·        Dotacja celowa z budżetu krajowego: 43 691,69 zł

·        Wkład własny Gminy: 174 766,78 zł

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród 918 uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie VI.2014 do VI.2015.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach z zakresu matematyczno-informatycznego, geograficzno-przyrodniczego, humanistycznego, lingwistycznego, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych.

Ponadto w celu wzbogacenia programu zajęć uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

 

Projekt realizowany jest w następujących Szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 3 ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 2 ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów,

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół nr 3 ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów Bujaków.

 

Strona internetowa projektu: www.uniwersytet.mikolow.eu

2013-10-18
Zdjęcie
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.