herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2014-2020 / Adaptacja i rozbudowa CUS

Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Spoecznych w Mikołowie

RPO WSL 2014-2020 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Termin realizacji: 02.01.201 29.09.2018

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych-ZIT

Wartość projektu:  3 598 019,00 zł

 • 2 325 250,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • 1 272 768,66  zł wkład własny Gminy

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja i rozbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kolejowej w Mikołowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem realizacji projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. Na terenie gminy zdiagnozowano szereg problemów społeczno-gospodarczych, które dotykają zróżnicowane pod kątem cech i kryteriów społecznych grupy mieszkańców i wymagają działań, które przyczynią się do ich rozwiązania i zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego. Infrastruktura Centrum Usług Społecznych zapewni szybki i lepszy niż dotychczas dostęp do różnorodnych typów działań społecznych kierowanych do mieszkańców gminy. W wyniku realizacji projektu beneficjent obejmie wsparciem 76% grupy docelowej zidentyfikowanej na obszarze oddziaływania projektu.

Dzięki realizacji projektu w gminie powstanie Centrum Usług Społecznych, które stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności, często dotkniętej dysfunkcjami i patologiami społecznymi.

 Zakres projektu obejmuje adaptacje zdegradowanych i wyeksploatowanych budynków zlokalizowanych w ścisłym centrum Mikołowa ul. Kolejowa 2, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych.

 Realizacja projektu polega na kompleksowej przebudowie nieruchomości i adaptacji na lokale użytkowe Centrum Usług Społecznych. Zakres rzeczowy prac jest specyficzny dla każdego obiektu. Ogólny zakres prac budowlanych dla każdego budynku przedstawia się następująco:

Projekt współfinansowany przez przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2017-04-27

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.