herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program ERASMUS + / Szkoła Podstawowa nr 8 - projekt ARS LONGA

Projekt ARS LONGA

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie realizuje projekt ARS LONGA ( ALL Right, Students. Let’s Make Ourselves Neighbours and Great Artists W porządku ucznowie. Zostańmy sąsiadami i wspaniałymi artystami.)

w ramach programu Erasmus +, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices), w sektorze: Edukacja Szkolna - Partnerstwa strategiczne, (czyli projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji).

Pozyskana kwota dofinansowania: 19 610 euro

Czas trwania naszego projektu to dwa lata: od 01.09.2016 do 01.09.2018

Szkoła nasza pozyskała następujących partnerów do realizacji projektu:

 

 • Koordynator Hiszpania, CEIP San Bartolome ,c/ Miguel Delibes, 17, 03314 Orihuela San Bartolome,España

 • Primary School Eng. Georgy Ivanov Valkov, Lukovit, Bułgaria

 • II 3ο D.S . Karpenisiou, Amorgou 6, Karpenissi, Sterea Ellada, Greece

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie, ul.Wolności 27, Mikołów, Poland

 • Szkoła z Turcji ,Akhisar Manisa

 • Scoala Gimmnazială Ocna Sibiului Ocna Sibiului,Sibiu, Romania

Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz pokazanie uczniom sensu i znaczenia różnych sztuk artystycznych ( tj.: muzyki, plastyki, teatru, techniki, fotografii, literatury itp.) w szybko i stale zmieniającej się Europie, w kontekście najważniejszych ogólnoludzkich wartości. Chcemy wykazać, że sztuka jest dobrym sposobem wspierania rozwoju uczniów, tak, aby byli w pełni akceptowanymi członkami życia szkoły, społeczeństwa i Europy.

 1. Wdrożenie innowacyjnych działań poprzez wprowadzenie do naszych szkół pewnych najnowocześniejszych metod nauczania. Jedną z nich jest Nauczanie Problemowe (PBL), w zakresie którego swoim doświadczeniem mogą podzielić się Grecja i Hiszpania.

 2. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie nowych metod. Nauczyciele będą informowani poprzez seminaria o Nauczaniu Problemowym oraz Zintegrowanym Nauczaniu Przedmiotowo-Językowym (CLIL) i będą je wdrażać w takim stopniu, w jakim zezwala na to ich program nauczania.

 3. Konfrontacja z ksenofobią poprzez projekty artystyczne i cywilizacyjne, będące najlepszym sposobem na zapewnienie przetrwania duchowi europejskiemu w myśl dyrektyw UE oraz poszczególnych konstytucji.

 4. Zapobieganie ekskluzji społecznej i wzmacnianie spójności społecznej także dzięki sztuce. Wybór uczniów biorących udział w wyjazdach będzie się odbywał bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny i np. dzieci romskie w Bułgarii będą mogły dzięki temu wiele zyskać.

 5. Wspomaganie rozwiązywania problemów językowych poprzez nauczanie metodą Zintegrowanego Nauczania Przedmiotowo-Językowego, programy E-twinning, komunikację bezpośrednią etc.

Oczekiwane rezultaty:

Na poziomie uczniów:

- nabycie nowego słownictwa i umiejętności językowych w zakresie angielskiego

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, ponieważ uczniowie osobiście uczestniczą w projekcie

- nabycie umiejętności językowych: mówienie, słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela

- zwiększenie pewności siebie – dziecko ważna częścią społeczeństwa jako niepowtarzalna, zdolna i kreatywna osoba

- zachęcenie dzieci do wypowiadania się w języku obcym

-zwiększenie kreatywności poprzez wykorzystanie i wzmacnianie naturalnych i nabytych umiejętności dzieci podczas rozwiązywania zadań problemowych i tworzenia własnoręcznych prac

- nabycie umiejętności w zakresie komunikacji, współpracy i pracy zespołowej

- przygotowanie do przystosowania się do różnych i pełnych wyzwań sytuacji podczas uczenia się

- zwiększenie zainteresowania poznaniem innych dzieci i współpracy z nimi podczas wykonywania wspólnych działań; miarą sukcesu naszego projektu może być sytuacja, w której dzieci swobodnie i samodzielnie posługują się językiem angielskim podczas zabawy. Uczniowie nauczą się rozumieć inne kultury, nasze wspólne dziedzictwo europejskie.

- Wykorzystanie sztuki podczas nauczania innych przedmiotów (języków obcych, matematyki, religii, geografii etc.)

- poprawienie zdolności i umiejętności uczniów w zakresie pracy zespołowej i współpracy

- poprawa umiejętności teleinformatycznych (uczniowie będą korzystali z narzędzi internetowych podczas wykonywania działań i będą stale się komunikowali – e-maile, Skype, e-twinning, prezentacje Powerpoint) poprzez przygotowywanie wspólnych projektów i działań

- zaangażowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, imigrantów, dzieci z biednych rodzin oraz z innymi problemami społecznymi, przez co lepiej zintegrują się ze społecznością

- przygotowanie uczniów do pokonywania granic, walki z uprzedzeniami i nauczenie ich, że warto jest poznawać inne języki, tradycje i kultury.

Na poziomie nauczycieli:

- ulepszenie technik nauczania w rezultacie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń zawodowych, szczególnie w zakresie dwóch nowoczesnych metod: Nauczania Problemowego i Zintegrowanego Nauczania Przedmiotowo-Językowego

- poprawa pracy zespołowej, komunikacji, współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów, bez względu na różnice i podobieństwa

-zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i komunikacji z krajami partnerskimi z wykorzystaniem angielskiego

- zwiększenie motywacji do kontynuacji działań po zakończeniu projektu na korzyść wszystkich zaangażowanych w niego osób: dzieci, rodziców, nauczycieli, członków społeczności

- wykorzystanie materiałów z zakończonego projektu jako wartościowych pomocy dydaktycznych dla innych nauczycieli

- wzrost pewności siebie poprzez wdrożenie kompleksowego projektu i zachęcenie nauczycieli do stawania się lepszymi pedagogami, ulepszania swoich umiejętności i metod nauczania, otwartego stosunku do eksperymentowania z nowymi metodami i treściami w nauczaniu

-rozwinięcie u wszystkich uczestników świadomości europejskiej

-ulepszenie europejskich standardów nauczania w szkołach, wdrażanie innowacyjnych technik i metod pedagogicznych oraz materiałów

- zdobycie umiejętności planowania działań i odpowiedzialności za nie

-poprawienie umiejętności teleinformatycznych i związanych z mediami społecznościowymi

Na poziomie rodziców:

- zwiększenie świadomości dotyczącej tego jak ważne jest uczenie się języka angielskiego jako obcego i międzynarodowego języka – korzyść dla dzieci i społeczności jako całości

- zwiększenie chęci do angażowania się w działania projektowe i kontynuowanie ich po zakończeniu projektu

- zaangażowanie uczniów jako łączników z rodzicami – informują rodziców poprzez blogi, media

-zwiększenie świadomości europejskiej i poprawienie zdolności posługiwania się językiem angielskim

-szansa na poznanie innych kultur

-poprawienie komunikacji pomiędzy rodzicami a uczniami

 

http://www.arslonga.mysch.gr
https://sp8mikolow.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1#gallery/0
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-8-im-Wojciecha-Korfantego-w-Miko%C5%82owie-813792258718249/

2017-07-04
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.