herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu / Nowe horyzonty aktywnej integracji ... 2018

Nazwa projektu: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018

Termin realizacji: 01.03.2018 – 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 196 038,00 zł.

Finansowanie:

-  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 100 000,00 zł.

- ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 83 228,00 zł.

- ze środków własnych w kwocie 12 810,00 zł.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie (realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego). Poprzez realizację pakietu usług aktywizacyjnych w ramach projektu, beneficjent będzie dążył do uzyskania wzmocnienia indywidualnych kompetencji uczestników, ich umiejętności społecznych, zawodowych i edukacyjnych.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

a) cyklu edukacyjno-szkoleniowego w Centrum Integracji Społecznej w  Mikołowie  w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, który obejmować będzie:

· kursy podnoszące kwalifikacje,

· zajęcia z instruktorami zawodu,

· prace w terenie- w terenach zielonych i na obiektach mieszkalnych,

· doradztwo zawodowe,

· warsztaty psychologiczne,

· indywidualne poradnictwo psychologiczne,

· warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracownika socjalnego

coaching indywidualny i grupowy,

warsztaty profilaktyczne.

Po zakończonym cyklu zajęć edukacyjno- szkoleniowych w Centrum Integracji Społecznej min. 3 osoby zostaną zatrudnione w ramach zatrudnienia wspieranego.

 

Dodatkowo w ramach projektu będzie prowadzony Punkt Konsultacyjny dla Rodzin uczestników oferujący wsparcie psychologa, doradcy zawodowe oraz dyżury różnych specjalistów m.in. członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy pracownika lub asystenta rodziny MOPS.

2018-02-21

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.